Biopaliwowe kręcenie się w kółko
 Oceń wpis
   
Kiedy przeglądam materiały prasowe sprzed kilku lat mam nieodparte wrażenie, że w kwestii biopaliw kręcimy się cały czas w przysłowiowym kółku. Nie idziemy do przodu, lecz ciągle zadajemy sobie pytania, na które już dawno znana jest odpowiedź. Ciągle mamy te same wątpliwości, które już wielokrotnie zostały rozwiane. A jednak na nowo pojawiają się w dyskusjach na temat biopaliw.

Poniższy artykuł napisałem w lutym 2001 r. – DOKŁADNIE SZEŚĆ LAT TEMU.
Warto zadać pytanie – czy posunęliśmy się do przodu , czy może jesteśmy w tym samym miejscu????

„Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny” nr 3/2001

„ALKOHOL KOMPONENTEM PALIW SILNIKOWYCH” – Sławomir Grining


Zabawna może być sytuacja, gdy ktoś próbuje wyważyć otwarte drzwi. Aktorzy pierwszych komedii filmowych są tego przykładem. Czas zainteresowania widza taką sceną zależy od gry aktora.
Zawsze jednak jest granica, która mówi, że powinien już je otworzyć.


Stosowanie w Polsce bioetanolu (alkoholu etylowego odwodnionego) jako komponentu paliwowego przypomina taką właśnie sytuację. Niby wszystko jest wiadome i zbadane. Instytuty naukowe opracowały procedury, praktyka potwierdziła wyliczenia. A jednak wciąż na nowo temat ten powraca. Nie może doczekać się długofalowego rozwiązania, mimo że doświadczenia innych krajów dawno pokazały jak to zrobić.

Zarys historyczny
Alkohol etylowy jako paliwo do silników spalinowych stosował już w 1920 roku sam Henry Ford w Modelu T.
Mieszankami alkoholowo-benzynowymi w okresie międzywojennym zasilane były samochody 11 państw europejskich i 12 spoza naszego kontynentu. W Polsce już od 1929 roku produkowano mieszanki paliwowe zawierające 30 % etanolu i 70 % benzyny. Powodzeniem cieszyła się też inna mieszanka benzylowo-etanolowo-benzynowa ( 2%+28%+70%) produkowana przez firmę „Drago”. Jednak ze względów politycznych ówczesny kartel naftowy należący do obcego kapitału wstrzymał produkcję takiego paliwa .
Powojenne lata aż do 1956 roku to produkcja m.in. w Rafinerii Trzebinia mieszanki BAB (benzol-alkohol-benzyna) z udziałem 20% etanolu i 20% benzolu koksowniczego. Później bardziej opłacało się eksportować spirytus, a benzynę kupować za granicą.
Kryzys naftowy początku lat 70-tych sprawił, że etanolem jako alternatywą dla paliw kopalnych zainteresowano się ponownie. Stany Zjednoczone uruchomiły produkcję tzw. gazoholu – mieszanki etanolowo-benzynowej, gdzie alkohol stanowił 15-20 %.W drugiej połowie lat 80-tych zmniejszono produkcję gazoholu o połowę ponieważ wobec spadku cen na ropę dodawanie etanolu przestało być opłacalne. Zastąpiono bioetanol innym tlenowym dodatkiem – eterem metylo-tert-butylowym. Lata dziewięćdziesiąte to ponowny rozwój paliw etanolowych głównie z powodu udokumentowanego rakotwórczego działania eteru metylowego, przedostającego się wraz z wodami gruntowymi do środowiska.
W Brazylii od 1965 roku stosuje się jako paliwo silnikowe etanol fermentacyjny z trzciny cukrowej. Skonstruowano nawet specjalny silnik do brazylijskiej wersji Volkswagena i Fiata. Dzisiaj ponad 30 % samochodów ma napęd „całkowicie alkoholowy”. W pozostałych stosuje się mieszankę z 22 % dodatkiem etanolu.
Europa nie pozostaje w tyle. Potentatem w tej dziedzinie jest Francja. Już w roku 1988 rząd francuski uchwalił pierwsze ułatwienia podatkowe. Od tego czasu etanol jako dodatek do paliw zażywa wolności podatkowej. Ekologiczne paliwa z dodatkiem alkoholu zostały całkowicie zwolnione od krajowego podatku od olejów mineralnych na produkty ropy naftowej. Szwecja stosuje do napędzania silników autobusowych w komunikacji miejskiej biodiesel etylenowy na bazie alkoholu . Już w 1983 roku utworzono Fundację Rozwoju Szwedzkiego Etanolu. Nadzoruje ona prace badawcze i praktyczne osiągnięcia przemysłu w kierunku udoskonalenia etanolu tak, aby mógł konkurować z produktami naftowymi. Wręcz niewyczerpalne zasoby surowca do produkcji etanolu z celulozy zawartej w odpadach drzewnych skłaniają Szwedów do wykorzystania etanolu nie tylko jako następcy napędowych produktów naftowych, ale również jako zamiennik olei grzewczych. Od 1997 roku zakład rozwojowy Centrum Energii Norr pracuje nad tym przedsięwzięciem. Przystąpiono do uruchamiania pilotowych instalacji biorafinerii. Kierując się dyrektywą Unii Europejskiej nr 85/536/EEC dotyczącą jakości paliw benzynowych, również Włochy, Holandia i Niemcy czynią starania w stronę wykorzystania alkoholu do zasilania silników spalinowych.
Jak widać z powyższego sprawa biopaliw i etanolu jako komponentu paliwowego jest przedmiotem pracy wielu państw, których władze zdają sobie sprawę nie tylko z zalet ekonomicznych i społecznych stosowania bioetanolu ale również, a może przede wszystkim ze względów ekologicznych.
Atrakcyjny bioetanol
Amerykańskie Towarzystwo na rzecz Paliw Odnawialnych hasłem „Chcemy płacić amerykańskim farmerom, nie Saddamowi Husajnowi” przekonało rząd do zmniejszenia akcyzy na paliwo z bioetanolem. Wyliczono przy tym, że zyski ze stosowania dodatków naftowych w benzynach przechwytują kraje OPEC, natomiast zyski ze stosowania w to miejsce bioetanolu trafią do kieszeni rodzimego rolnictwa. To drugie przewyższa w wymiarze społecznym, gospodarczym, a także finansowym i ekologicznym koszty budżetu państwa wynikające ze stosowania ulgi podatkowej na paliwo z alkoholem. Próbując usystematyzować korzyści wynikające z dodawania etanolu, można zawrzeć je w trzech dziedzinach oddziaływania:
1. W dziedzinie środowiska i ochrony zdrowia społecznego:
· Przyczynia się do zmniejszenia emisji CO oraz innych substancji toksycznych w gazach spalinowych
· Jako paliwo odnawialne, zmniejsza emisję gazów cieplarnianych i ogranicza stosowanie paliw kopalnych
2. W dziedzinie gospodarki kraju:
· Przez wzrost inwestycji i działalności gospodarczej istnieje możliwość utrzymania miejsc pracy i aktywizacji życia gospodarczego na terenach wiejskich.
· Powstanie trwałego rynku zbytu na produkty rolne gorszej jakości, które z tego powodu nie mogą być przeznaczone na cele konsumpcyjne
3. W dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego i ekonomicznego państwa:
· Wpływa bezpośrednio na zmniejszenie importu ropy naftowej, poprawiając jednocześnie niekorzystny bilans w handlu zagranicznym
Nie trzeba zbytniego trudu aby uświadomić sobie, że tego rodzaju korzyści dotyczyć mogą w równym stopniu mieszkańców każdego kraju. W polskich realiach gospodarczych i trudnej sytuacji na rynku pracy, wykorzystanie zalet wynikających z dodawania bioetanolu jest na pewno jeszcze bardziej umotywowane.

Bioetanol w Polsce
Ponowna produkcja paliwa wzbogaconego 5 % dodatkiem etanolu rozpoczęła się w Polsce w 1991 roku. Dodano wtedy bioetanol do około 10 tys. ton benzyn produkowanych w rafineriach południowych. W 1994 roku po uruchomieniu produkcji alkoholizowanych benzyn w Petrochemii Płock wielkość ta wzrosła do prawie 120 tys. ton. W kolejnych dwóch latach po uruchomieniu produkcji w Rafinerii Gdańskiej i we wszystkich oddziałach CPN-u wielkość benzyny alkoholizowanej wzrosła do ponad 2 mln ton. Dało to ilość około 100 mln litrów bioetanolu dodanego do benzyn. W roku 1997 wielkość ta jeszcze wzrosła o 10 mln litrów i po raz pierwszy okazało się, że więcej alkoholu wlano do baku niż do gardła. W kolejnych latach zapotrzebowanie przemysłu naftowego na bioetanol systematycznie spadało osiągając w 2000 roku według wstępnych wyliczeń (brak jeszcze oficjalnych danych) tylko około 50 mln litrów. Było kilka powodów odpowiedzialnych za taką sytuację, warto wymienić choćby trzy z nich;
· Zmniejszające się zapotrzebowanie na etylinę 94 i 98, co wiązało się z przewagą nowszych silników samochodowych a także ze szkodliwą zawartością ołowiu w tych benzynach. Dyrektywy światowe kierowały w stronę całkowitego wyeliminowania paliw ołowiowych. W ubiegłym roku w Polsce całkowicie zaprzestano produkcji etylin ołowiowych .
· Przy wzrastającej cenie ropy naftowej na rynkach światowych oraz w wyniku kilkakrotnego podnoszenia akcyzy na paliwa obowiązująca ulga podatkowa wynosząca 180 zł / tonę paliwa okazywała się coraz mniej atrakcyjna dla rafinerii. Dodatkowo Ministerstwo Finansów zmniejszało ją najpierw do 170 zł na tonie, później do 120 zł, by zatrzymać się na 91 zł od 1000 litrów paliwa z dodatkiem 4,5 – 5,0 % bioetanolu.
· Nie bez znaczenia okazały się również zmiany restrukturyzacyjne w polskim przemyśle naftowym. Połączenie CPN i Petrochemii Płock stworzyło monopolistę naftowego na polskim rynku - PKN ORLEN S.A. Niepisanym prawem monopolisty jest dyktowanie cen i warunków handlowych. PKN korzystał i korzysta z tego prawa w sposób zdawałoby się nieograniczony. Dotyczy to również bioetanolu: obniżenie cen o 10 – 15 % i prawie 40 % zmniejszenie popytu postawiło proceder dodawania etanolu do benzyn pod znakiem zapytania, a niektórych producentów bioetanolu w stan bankructwa.

Będąc jednak obiektywnym obserwatorem nie sposób nie docenić pozytywnych działań jakie zostały dokonane w Polsce przez ostatnie 10 lat. Dzięki opracowaniom Instytutu Technologii Nafty, Ośrodka Badawczo Rozwojowego Przemysłu Naftowego w Płocku i Centralnego Laboratorium Naftowego w Warszawie nie ma teoretycznych problemów z dodawaniem bioetanolu do wszystkich rodzajów benzyn. Również działania producentów zrzeszonych w Krajowym Porozumieniu Producentów Bioetanolu dały w efekcie większe zainteresowanie stosowaniem ekologicznych paliw. W wyniku tych działań mimo wielu głosów przeciwnych wprowadzono od 1 lipca 1999 roku przez Ministerstwo Finansów podatkową zachętę dla dodawania bioetanolu do benzyn bezołowiowych. W polskich warunkach był to przełomowy moment. Sprzedaż bioetanolu z miesiąca na miesiąc wzrosła trzykrotnie, a zdobywane doświadczenia rozwiały wątpliwości i argumenty przeciwników stosowania bioetanolu do wszystkich rodzajów benzyn.
Od 1 stycznia 2001 roku obowiązuje nowe Rozporządzenie Ministerstwa Finansów, które wzorem innych państw wprowadziło ulgę w podatku akcyzowym również z tytułu dodatku eteru etylo–tert-butylowego produkowanego na bazie krajowego bioetanolu. To kolejny bardzo znaczący fakt w historii stosowania alkoholu w Polsce. Nie sposób jednak nie wytknąć podstawowego błędu w sformułowaniu tego rozporządzenia. Stawia ono na równi w zastosowanej wielkości ulgi podatkowej dodatek zarówno etanolu w wielkości 4,5%-5,0% jak i 2 %-wy dodatek eteru etylo-tert-butylowego, w którym etanol stanowi jedynie połowę. Według norm europejskich wielkość dodatku eteru może wynosić do 15 %, uwzględniając jednak przystosowanie silników samochodowych w naszym kraju, dodatek eteru mógłby zostać określony na wysokości 10 %. Nie wnikając w fachowe wyliczenia oznacza to tylko tyle, że dodając pięć razy mniej etanolu zawartego w eterze przyznana zostanie taka sama ulga jak przy stosowaniu etanolu wprost w ilości 4,5-5,0 %. Pięciokrotnemu zmniejszeniu ulega też ilość tlenu w benzynie, co o tyleż samo zmniejsza jego ekologiczne zadanie.

Bioetanol w trzecim tysiącleciu
Nic nie wskazuje na to, że 2001 rok przyniesie znaczącą poprawę sytuacji biopaliw w Polsce. Realne zapotrzebowanie na etanol przez PKN Orlen, jedynego krajowego producenta eteru etylo-tert-butylowego wyniesie około 40 mln litrów. Rafineria w Gdańsku i pozostałe rafinerie wraz z firmami prywatnymi nie stanowią znaczącego rynku zbytu. Razem daje to zaledwie 1/3 możliwości produkcyjnych firm wytwarzających bioetanol. Mało prawdopodobne wydaje się podwyższenie w ciągu roku budżetowego wielkości ulgi podatkowej, a ta na pewno nie jest mobilizująca.
Wygląda więc na to, że tak jak kilka lat temu rząd USA, tak teraz polskie władze powinny odpowiedzieć sobie na pytanie – czy opłaca się wspierać własne rolnictwo ?

Wydaje się, że dotychczasowe działania naszego ustawodawstwa wyglądają jak szamotanie się z otwartymi drzwiami. Czy to jest śmieszne ? Na pewno nie. Takie działania już dawno wykroczyły poza granice zdrowego rozsądku. Najważniejsze jednak w tym wszystkim jest to, że nie jesteśmy jedynie widzami znudzonymi przydługą grą aktorów. Dobro gospodarki naszego kraju i czystość środowiska, w którym żyjemy dotyczy każdego z nas.
..................................................................................

Prawda, że dużo się nie zmieniło ..... Sześć lat minęło, a biopaliwa ciągle chodzą w kółko.
Komentarze (1)
Co to jest bioetanol?
 Oceń wpis
   

Nazwa bioetanol nie jest już pojęciem nieznanym dla tzw "przeciętnego użytkownika pojazdów", ale czy na pewno ? W szumie medialnym, jaki panuje w Polsce od kilku lat , można się zagubić.

Gdyby jednak zadać  takie pytanie - co to jest bioetanol?    

Chemik bez wahania odpowiedziałby, że bioetanol to alkohol etylowy (C2H5OH), w tym przypadku bezwodny. Dodałby jeszcze, że przedrostek bio- oznacza, iż otrzymano go w wyniku fermentacji alkoholowej z surowców pochodzenia roślinnego. 

Dalej chemik opisałby bioetanol jako przezroczystą, bezbarwną ciecz o charakterystycznym zapachu. Z pewnością zaznaczyłby przy tym, że ze względu na swoją wysoką liczbę oktanową  bioetanol wykorzystywany jest jako wysokiej jakości komponent paliwowy.

Na koniec profesjonalista wspomniałby o zaletach ekologicznych zastosowania bioetanolu w paliwach, o pozytywnym jego wpływie na walkę z globalnym zanieczyszczeniem powietrza odpowiedzialnym za tzw. efekt cieplarniany.

Kiedy o ten sam bioetanol zapytamy handlowców i producentów zainteresowanych i związanych z nim zawodowo, z pewnością poza podaniem odpowiednich norm i kart technologicznych, opiszą rynek bioetanolu jako trudny, zniszczony, niezrównoważony, nieopłacalny.

Opis chemika jest bez wątpienia poprawny, ponieważ został oparty na metodach obiektywnych, naukowych i nie podlega interpretacji. Natomiast właściwości  przypisywane bioetanolowi przez handlowców i producentów są z pewnością mniej obiektywne, zależa bowiem od punktu widzenia lub posiadanego udziału w produkcji i tego czy się jest kupującym czy sprzedającym bioetanol.

Podejście do stosowania bioetanolu, wyrażane przez osoby związane z przemysłem paliwowym i biopaliwowym, stanowiło inspirację do założenia blogu. Będę próbował odpowiedzieć na kilka kwestii z tym związanych, a w szczególności:

- dlaczego polski rynek bioetanolu jest taki trudny?

- po co potrzebne są zmiany w organizacji rynku biokomponentów?

- jakie są szanse, że wkrótce nastąpi poprawa?

Komentarze (0)
Bioetanol w Polsce
 Oceń wpis
   

Już od roku 1929 produkowano w Polsce mieszanki paliwowe zawierajace w swoim składzie 30 % bioetanolu i 70 % benzyny. Powodzeniem cieszyła sie też inna mieszanka benzylowo-alkoholowo-benzynowa (2% + 28% +70%) produkowana przez firmą "Drago".

W latach powojennych aż do 1956 r. produkowano m.in. w Rafinerii Trzebinia mieszanki BAB (benzol-alkohol-benzyna) z udziałem 20 % bioetanolu i 20 % benzolu koksowniczego.

Powrócono do stosowania alkoholu w paliwach dopiero w 1991 roku, wtedy to, pod naukowym okiem Instytutu Technologii Nafty w Krakowie rozpoczęto produkcję benzyn wzbogaconych 5 % dodatkiem bioetanolu.

Komentarze (0)
Korespondencja z Panem Andrzejem Szczęśniakiem
 Oceń wpis
   

Media bardziej realistycznie o biopaliwach

Media, które były do tej pory pełne zachwytu nad biopaliwami, zaczynają dostrzegać powoli, że nie jest to produkt bez wad.

Ryszard Cydejko w artykule Biodiesel - lać czy nie lać? z dodatku Gazety Wyborczej „Wysokie Obroty” pokazuje także słabsze strony biopaliw.

Przyjrzyjmy się im, bo są to rzeczy istotne dla przeciętnego użytkownika samochodu. Zanim wleje do baku biodiesel, warto, żeby wiedział, że…

 • czysty olej roślinny ma zbyt dużą lepkość (jest zbyt gęsty) i próby wtrysku do cylindrów przez typowe wtryskiwacze powodują zmniejszenie dawek i niedostateczne rozdrobnienie wtryskiwanego oleju
 • spala się on źle i niecałkowite - spada moc, a z rury wydechowej wydobywają się kłęby czarnego dymu, sadzy.
 • zaadaptowany (do pracy na dwóch paliwach "rzepaku" i "napędzie") silnik musi być zapalany i gaszony zawsze na oleju napędowym, w przeciwnym razie pozostawiony w przewodach i filtrze olej rzepakowy zakrzepnie, uniemożliwiając ponowny rozruch silnika.
 • wartość opałowa jest niższa niż oleju napędowego (ON), co oznacza, że z tej samej ilości paliwa otrzymamy mniej energii
 • auto pracujące na paliwie estrowym będzie potrzebowało go o 8-14% więcej (jeszcze mniej na bioetanolu (tutaj…)
 • zimą będziemy mieli poważne kłopoty z uruchomieniem silnika i niezbędne będzie stosowanie substancji obniżających lepkość. Temperatura blokady zimnego filtra dla biodiesla to około -10 st. C, dla oleju napędowego (przejściowego) -12 st. C, a dla zimowego -25 st. C. Tak więc nawet niewielki mróz grozi skrzepnięciem "rzepaku" w filtrze, uniemożliwiając przepływ paliwa, a tam samym uruchomienie silnika
 • Ze względu na małą lotność par biodiesla wymagane jest bardzo dokładne rozpylenie paliwa przez wtryskiwacz w celu ułatwienia odparowania w cylindrze silnika. Stosowane we współczesnych dieslach bardzo precyzyjne wtryskiwacze piezoelektryczne nie dają takiej gwarancji dla paliwa o podwyższonej lepkości i wymagałyby adaptacji
 • wysoka temperatura wrzenia sprawia, że paliwo estrowe spala się najlepiej przy dużych obciążeniach silnika, gdy temperatura komory spalania jest wysoka. To też może być przyczyną wzrostu zużycia paliwa przez silnik.
 • zdolności pochłaniania wody przez biodiesel i ON - ten pierwszy może wchłonąć 40 razy więcej wody niż olej napędowy

   

 • Mamy i pewien błąd, dotyczący bardzo ważnego aspektu: zawartości siarki.

 • Biodiesel praktycznie nie zawiera związków siarki. Wielkość ta waha się w granicach 0,001 proc., co oznacza 50-krotny spadek w porównaniu z olejem napędowym.
 • Błąd! Norma na biodiesel dopuszcza 10 ppm (czyli 0,001%) siarki. Tyle samo ma najpopularniejszy olej napędowy stosowany w Polsce. Norma dopuszcza wprawdzie 50 ppm (czyli 0,05%), ale to jest tylko 5 razy więcej, ale od 2009 10 ppm będzie obowiązkowe.

   

 • Także to, co brzmi mile dla ucha ekologa, nie jest dobrą wiadomością dla użytkownika.

 • Znacznie łatwiej ulega również biodegradacji.
 • Uwaga! Biodegradowalność jest związana także z tym, że produkt ten nie może być przechowywany. Rozwija się w niż życie biologiczne i dość szybko nie nadaje się on do użycia.

   

 • Dziennikarze zaczynają się także zastanawiać nad biopaliwami nie tylko od strony użytkownika samochodu, ale także od strony ich kosztów i dostępności. A także szerszych skutków ich użytkowania (ekologicznych, etycznych i innych). Przyjrzyjmy się im:

 • masowe i gwałtowne rozwinięcie upraw roślin "paliwodajnych" może doprowadzić do wycinania lasów, wysychania zbiorników, zaniku niektórych gatunków roślin, i wreszcie wzrostu cen żywności
 • gdyby całą amerykańską kukurydzę zamienić na paliwo do samochodów, wystarczyłoby tylko dla co dziewiątego auta
 • na zaspokojenie dziesięciu procent całego popytu Brazylii na paliwo wystarczy trzy procent brazylijskich pól uprawnych. Kłopot w tym, że w USA na zaspokojenie tychże dziesięciu procent popytu trzeba by przeznaczyć 30 proc., a w Europie nawet 72 proc. pól!
 • porównanie poziomu szkodliwych emisji między paliwami kopalnymi a biopaliwami (duże zużycie energii, nawozy, pestycydy) przeprowadzone przez kilka grup naukowych daje bardzo różne wyniki w zależności od tego, jakie czynniki wzięto pod uwagę. Jedno badanie wskazuje wręcz, że w końcowym rozrachunku biopaliwa produkowane z kukurydzy produkują więcej gazów cieplarnianych niż spalanie benzyny.
 • kukurydza potrzebna do wyprodukowania baku paliwa w samochodzie terenowym może wyżywić jedną osobę przez rok
 • kukurydza drożeje i za naszą benzynę pośrednio już teraz płacą także ludzie, którzy muszą przeżyć za dolara dziennie, a drożeje nie tylko kukurydza - w ciągu ostatnich 18 miesięcy na światowych giełdach dwukrotnie wzrosła cena cukru z trzciny cukrowej
 • uprawa trzciny chłonie mnóstwo wody

   

 • Tyle Max Suski w artykule Ile kosztują biopaliwa w „Wysokich Obrotach”.

  Myślę, że z czasem także wśród dziennikarze wyrobi się bardziej wyważony, mniej „hurra-optymistyczny” stosunek do biopaliw.

   

   

   Kij ma dwa końce

  Autor: Sławomir Grining (not verified) data 13 październik, 2006 - 10:53.

   

  Nie chce polemizowac z informacjami przedstawionymi w tym artykule i we wczesniejszych, umieszczonych na Pańskim blogu, na temat biopaliw.
  Stanowiska do dyskusji powinny zostac określone na zasadzie oceny sedziów np. jak przy skoczkach narciarskich, gdzie odrzuca sie najwyższą i najniższą ocenę.
  Kij ma zawsze dwa końce.
  O ropie naftowej i wszystkich kwestiach wokoło niej mozna napisac równie długą a moze i dłuzsza listę wad.
  Rozmowa na zasadzie dialogu dwóch skrajnych stron, niczym z "Kabaretu Tey" i dylemat, czy kiedy jedno koło jest zepsute to cały traktor jest zepsuty, czy lepiej powiedziec, że ma "Aż" trzy koła dobre, nie wydaje się słuszny.
  Dlatego wszelkie merytoryczne odpowiedzi z mojej strony byłyby właśnie takim rodzajem dyskusji.
  Pewne jest chyba jedno : " Epoka kamienia nie skończyła sie dlatego , że zabrakło kamienia, tak samo era ropy naftowej nie skonczy sie dlatego, że jej zabraknie". Pewnie epoka biodiesla i bioetanolu też sie kiedyś skonczy, ale aby sie mogła skończyc musi sie wreszcie zacząc. Wysyłanie wiadomosci wyłacznie pozytywnych na zasadzie "hurra-optymistycznych" lub tez wyłacznie negatywnych na zasadzie "Smerfa-Marudy" jest jedynie dezinformacja i nie rozwiązuje złozonosci problemu.
  Myśle więc, że po odrzuceniu skrajnych wypowiedzi dyskusja dopiero przyjmie korzystny dla wszystkich, merytoryczny sens.
  Pozdrawiam i gratuluję ciekawego blogu jestem jego wiernym czytelnikiem.
  Sławomir Grining

  P.S.
  Czy w swietle Pańskiej "obecnosci" w Grupie Lotos S.A. materiały zawarte w Pańskim blogu są stanowiskiem prywatnym czy służbowym?

  Zastrzeżenie

  Autor: Andrzej Szczęśniak data 17 październik, 2006 - 21:08.

   

  Po pierwsze pewne zastrzeżenie, które dzięki Pana wypowiedzi umieściłem:


  Wszelkie moje opinie, prezentowane na tym blogu w żadnym wypadku nie reprezentują ani stanowiska przedsiębiorstwa, w którym pracuję (LOTOS Partner sp. z o.o.), ani Grupy Kapitałowej LOTOS. Nie jestem osobą upoważnioną do reprezentowania stanowiska Grupy LOTOS S.A.

   

  Są to wyłącznie moje prywatne opinie i uwagi na temat sektora energetycznego czy polityki.

  - - - - - -
  Andrzej Szczęśniak

   

   

  Autor: Andrzej Szczęśniak data 17 październik, 2006 - 21:13.

   

  Po powyższym zastrzeżeniu, mając jasność, kto z jakich pozycji mówi, stwierdzić wypada, że warto polemizować.

  Wprowadzanie obowiązku nowych produktów bez rzetelnej dyskusji może bowiem narazić wszystkich (szczególnie konsumentów) na niespodziewane skutki i niepotrzebne koszty. Unikanie dyskusji, a przerzucanie się epitetami, jest charakterystyczne dla naszego sposobu wprowadzenia biopaliw. To nie jest dobre podejście.

  Proponuję rzeczową polemikę. Zapraszam. Punkt po punkcie. Problem po problemie.

  - - - - - -
  Andrzej Szczęśniak

  Warto polemizować
  Dyskusja
  Witam,

  Trudno mi jest nie przyjąć propozycji dyskusji , chociaż daleki jestem od traktowania sprawy jako pojedynku.
  Nie mam też całkowitego przekonania co do sensu, mimo że sprawa jest ciekawa.
  Formuła dyskusyjna na blogu, z przyczyn technicznych, nie jest najlepsza, ale wycofanie się byłoby nieuzasadnione i pewnie lekceważące w stosunku do autora blogu, a to nie jest moim zamiarem.
  Może jednak jakiś pożytek z tego będzie.
  Na początku jednak proponuję nakreślić obszar działania przez odrzucenie niektórych skrajnych opinii i ocen, np. takich:
  1/ „Wkrótce będziemy musieli jeździć na biokomponentach, czy nasze auta to wytrzymają. Będziesz tankował biopaliwa – nie masz wyjścia.”
  Ustalmy, że NIE MA możliwości wprowadzenia NAKAZU stosowania biokomponentów w każdym litrze paliwa. Nie ma mozliwości prawnego wyparcia paliw ropopochodnych na rzecz biopaliw. Wolna gospodarka to brak nakazów tego rodzaju. To rynek określa zapotrzebowanie na produkt. To jest jasne. Nakazowi mówimy NIE.

  - Mógłbym tutaj oczywiście wspomnieć o kilku sprawach jak np. wprowadzenie już od dobrych kilkunastu lat obowiązku dodawania do soli kuchennej JODU. Czy coś bliższego energetycznie – ustawa energetyczna z 2000 r. wraz z rozporządzeniami wokoło ustawowymi, nakazująca stosowanie Odnawialnych Źródeł Energii w odpowiedniej ilości określonej na kilka lat, ilość ta wzrasta corocznie. Mógłbym jeszcze oczywiście dorzucić legislacyjne ustalenie obowiązku stosowania biokomponentów w Niemczech od przyszłego roku. Ale po co, skoro ustaliliśmy, ze skrajności odrzucamy.?

  2/ Nie jest również naszym zamiarem dotarcie a nawet zbliżenie się do punktu brazylijskiego. Stosowanie na tak dużą skalę biopaliw NIE MA najmniejszego przełożenia na polski rynek. Dlatego rozwiązaniom takim jak w Brazylii mówimy NIE.

  3/ Odrzucamy też argument o dotowaniu biopaliw, CHOC PRAWDZIWY, nie uwzglednia tzw rachunku łączonego: podatki na kazdym etapie łańcuszka produkcyjnego, zwiększenie zatrudnienia, itd.
  Wspomniana wcześniej ustawa energetyczna pozwala producentowi zwiekszyc cenę z powodu kosztów związanych z zastosowaniem OZE, podobnie miało się z ceną soli kuchennej z jodem.
  Mimo wiec wielu innych przykładów dotowania róznych gałęzi przemysłu, dużo bardziej finansowochłonnych (górnictwo, hutnictwo,....) dotowanie biopaliw częsciowo możemy sobie odpuścic.
  Dorzucę jeszcze hasło, sprzed kilku dobrych lat, które spowodowało wzrost zainteresowania bioetanolem w USA – „Chcemy wspierac własnych farmerów a nie Saddama Husajna.”

  Ogólnie pieniądze ważna rzecz – ten obszar może zostac omówiony, zwłaszcza że argumenty dają się w miare precyzyjnie okreslic, wyliczyc, odrzucamy ale czesciowo.

  4/ Teraz argumenty, które działają na wyobraźnię ale czy są potrzebne? Na przykład takie: o ilości kukurydzy potrzebnej do zatankowania baku samochodu, dającej możliwość wyżywienia jednej osoby na rok....itp. Ale czy tak można dyskutować? Ilu ludzi można wyżywić za jeden samolot F16, .... Przykładów można mnożyć tylko PO CO?
  Dlatego takim argumentom mówimy NIE.

  Wobec tego staramy się poszukać najlepszego, czy może lepiej – REALNEGO, zastosowania biokomponentów.

  Skonkretyzowanie dyskusji PUNKT PO PUNKCIE w następujących aspektach:

  A/ Mówimy o polskim rynku, wobec tego operujemy kwestiami legislacyjnymi w Polsce (wraz z przepisami wynikajacymi z obecności w UE) oraz warunkami produkcyjnymi i to zarówno surowców rolniczych jak i przemysłu naftowego

  B/ Obszary, którymi można się zająć:
  1/ Bioetanol
  a/ zawartość do 5 % (v/v)
  b/ zawartość 10 % (v/v)
  c/ powyżej np. E 85
  d/ zawartość w ON tzw. Oxydiesel

  2/ Biodiesel
  a/ zawartosc do 5 % estrów w ON
  b/ zawartośc powyżej 5 % (20%, 30%..)
  c/ czysty ester

  3/ Inne;
  a/ produkcja na własne potrzeby
  b/ inne rodzaje alternatywnych paliw płynnych

  Oczywiście to wszystko to tylko moja propozycja.

  Pozdrawiam
  Sławomir Grining

  Do Pana Sławomira GriningaAutor: Andrzej Szczęśniak data 24 październik, 2006 - 17:51.
  Panie Sławku

  Chętnie podyskutuję, a najlepsze możliwości do dyskusji widzę w otwarciu forum, gdzie każdy będzie mógł rozpoczynać nowe wątki i dyskusje na określony temat.

  Tutaj jest forum:
  tle="http://szczesniak.pl/forum" href="http://szczesniak.pl/forum" _fcksavedurl="http://szczesniak.pl/forum">http://szczesniak.pl/forum

  Metodologia, zaproponowana przez Pana (konkretne tematy i ograniczony zakres dyskusji) jest wg mnie bardzo dobra. Nie zgadzam się z selekcją tematów i odrzuceniem mozliwości dyskusji na taki temat. Ale to może być właśnie dyskutowane ;-)

  Dlatego rozpoczynam wątek forum od wątku przez Pana zaproponowanego (trochę przekornie :-) tutaj:
  tle="http://szczesniak.pl/node/245" href="http://szczesniak.pl/node/245" _fcksavedurl="http://szczesniak.pl/node/245">http://szczesniak.pl/node/245

  Proszę o dodawanie wątków dyskusji tutaj:
  tle="http://szczesniak.pl/node/add/forum" href="http://szczesniak.pl/node/add/forum" _fcksavedurl="http://szczesniak.pl/node/add/forum">http://szczesniak.pl/node/add/forum

  - - - - - -
  Andrzej Szczęśniak

  Komentarze (1)
  Ankieta
  Państwa zdanie na temat biopaliw
  Obojętne - paliwo jak paliwo
  Popieram - słuszna sprawa
  Przeciw - zawracanie Wisły kijem
  Nie mam zdania - za mało wiem o tym
  O mnie
  Sławomir Grining
  Witam Państwa,
  Najnowsze komentarze
  2015-03-08 11:39
  http://bluesol.pl:
  Ankieta, czyli medialnie o biopaliwach cz. 2
  Wielka sprawa, biopaliwa. tu wszystko zależy od tego ile energii wykorzystujemy przy produkcji[...]
  2015-01-14 12:31
  http://bluesol.pl:
  Holendrzy odlecieli … na biopaliwach.
  Bardzo ciekawe, choć na razie nic nie słychać o użyciu biopaliw dla samolotów. KLM to nie male[...]
  2014-12-21 15:29
  http://bluesol.pl:
  Piłka leci hen wysoko, czyli biopaliwa w lotnictwie
  Kwestia kluczowa jest to, czy zdołamy wyprzedzić w naszych odkryciach pro-ekologicznych[...]
  2014-06-26 14:54
  http://hotservice.pl:
  Piłka leci hen wysoko, czyli biopaliwa w lotnictwie
  niesamowite jest to, że dziś też mamy mecz Niemców, tylko tym razem z USA. A czas weryfikuje[...]
  2014-01-06 19:25
  najlepszeprezenty.com.pl:
  Piłka leci hen wysoko, czyli biopaliwa w lotnictwie
  pozdrowienia :)
  2013-12-23 12:58
  rtvagd.net:
  „Zezowate Szczęście” ..... biopaliw
  :)
  2013-12-22 00:34
  sw-elzbieta.com:
  Ankieta, czyli medialnie o biopaliwach.
  pozdrowienia :)
  2013-11-26 16:34
  annakalina:
  „Zezowate Szczęście” ..... biopaliw
  Biopaliwa jak dla mnie są zbyt nowoczesna dla takiego państwa jak Polska.
  2013-10-30 15:11
  http://ekotaniej.pl:
  „Nie chce mi się z Tobą gadać”…
  to prawda jeden z lepszych blogów w swojej kategorii
  2013-10-18 13:22
  group:
  „Nie chce mi się z Tobą gadać”…
  super blog
  Archiwum
  Rok 2012
  Rok 2008
  Rok 2007